Fa pocs dies, la SCH hem presentat un escrit d’al·legacions a 8 Parcs Eòlics (PE) projectats a l’Altiplà central, entre les comarques de La Segarra, Conca de Barberà i l’Anoia. Per la seva proximitat geogràfica, per la seva incidència en el territori i per la seva afectació a un patrimoni natural, cultural i mediambiental comú, haurien de ser tractats com a un de sol.

Aquests PE s’acumulen en espais de sòl rústic no urbanitzable, sobre un paisatge molt accidentat i limítrof entre les comarques de l’Anoia i la Segarra que actualment ja està sobresaturat de parcs eòlics que sumen un total de 221 aerogenradors (Alta Anoia, Pujalt, Turó del Magre, Veciana, Rubió, Montargull, Savallà, Conesa, Les Forques i Serra del Tallat), més altres tres projectats a les proximitats (Gilet, Millars i Les Mates, amb 24 aerogeneradors), contravenint, també la prohibició d’un impacte acumulatiu que estableix el Decret Llei 16/2019, que també estableix que els parcs eòlics no han de tenir una afectació significativa sobre el patrimoni natural ni la biodiversitat del territori que ocupen. La valoració de la incidència ambiental i paisatgística s’ha de fer d’una manera diferent a com es fa actualment: cal demanar informes previs a entitats o organismes experts i independents i que aquests informes siguin realment vinculants de cara a l’autorització de les instal·lacions.

En el cas de l’herpetofauna l’impacte SEVER i CRÍTIC d’aquests PE, arribaria a posar en perill crític la supervivència de les darreres poblacions d’espècies en PERILL D’EXTINCIÓ imminent a nivell local.

Per aquests i altres motius, des de la SCH demanem que:

  • es considerin a tots els efectes una única unitat, i es tramitin com a tal, els Parcs Eòlics de TRILLA, SERÈ, ONDARA i ESTEVE, GILETS, MILLAR, LES MATES, PORTELLA, SURÓ I ELS FERRIOLS.
  • que s’adopti la decisió de sotmetre el Parc Eòlic referit al procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental.
  • que es revisin tots i cadascun dels Estudis d’Impacte Ambiental tenint en consideració i responent específicament els aspectes relacionats en el nostre document.