Durada:

2017 – 2018

Objectius:

  1. Valorar l’estat de salut demogràfic i sanitari de la població de barb cua roig (Barbus haasi) al llarg de la riera de Vallvidrera.

  2. Realitzar un inventari de les espècies d’amfibis presents.

  3. Relacionar la densitat de larves d’amfibis amb la presència/densitat de determinades espècies íctiques.

  4. Obtenció dels índex de qualitat de l’aigua FBILL i IBMWP, per acabar de tenir una caracterització de la composició i qualitat del medi aquàtic, en base a la fauna macroinvertebrada.

  5. Caracteritzar el poblament de fanerògames i algues macroscòpiques, i eventual obtenció de l’índex de qualitat IM.

  6. Caracteritzar la vegetació de ribera i hidromorfologia o geomorfologia de la llera, amb càlcul de l’índex QBR.

Àrea geogràfica:

Riera de Vallvidrera, Molins de Rei, Barcelona.

Descripció del projecte:

D’ençà que s’ha anat estenent els col·lectors en les urbanitzacions que abocaven les aigües residuals a la Rierada, amb sistemes simples de predecantació, que el cabal de la riera se n’ha ressentit, i els fenòmens d’eixut estival s’han anat cronificant, afectant la població de l’espècie endèmica Barbus haasi, cada vegada més escassa, i també d’amfibis i fauna aquàtica en general.

D’altra banda, els buidaments periòdics del pantà de Vallvidrera, molt necessaris per a la gestió de la qualitat de l’aigua i la biodiversitat del pantà, no estan exempts de risc de contaminació biològica dels trams mitjans de la Rierada, allà on s’acumula més volum d’aigua i on el risc de dessecació és menor. La presència de les diferents espècies de peixos, sobretot els al·lòctons, tenen una influència notable sobre el poblament amfibi, de manera que es considera força interessant conèixer la composició actual de la ictiofauna de la Rierada, tant qualitativa com quantitativa, i correlacionar-la amb el poblament amfibi, per veure tant com pot quedar afectat el barb cua-roig com els eventuals efectes sobre la fauna amfíbia.

És per això que, juntament amb el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM), es procedeix a la Pesca i extracció de totes les espècies de peixos, mesurant i pesant tots els exemplars, i obtenint dades de biomassa (kg/ha i km lineal) per a les diferents espècies i trams mostrejats, així com la composició per talles/classes d’edat, i la presència de lesions diverses. Al mateix temps que s’efectua un recompte de les especies i densitat d’amfibis, es caracteritza poblament de fanerògames, algues macroscòpiques, vegetació de ribera i hidromorfologia. Tot això per arribar a assolir els objectius mencionats al principi de la fitxa.

Altres entitats participants en el projecte:

Finançament:

9814460009

Responsables:

Joan Maluquer Margalef  jmaluquer@soccatherp.org

Alejandro García Salmerón   alejandrogsalmeron@soccatherp.org

Jordi Roca Burón  jordiroca@soccatherp.org

Marc Ordeix Rigo

Imatges: