La Societat Catalana d’Herpetologia ofereix una beca per a la realització d’un estudi herpetològic.
Es convoca una beca de 700 € per a la realització d’un projecte sobre qualsevol aspecte relacionat amb la biologia, ecologia, biogeografia, evolució i conservació dels rèptils i amfibis, preferentment dins de l’àmbit dels Països Catalans. El període d’aplicació romandrà obert del 15 de març al 15 d’abril del 2012. La beca està oberta a tots els socis de la Societat Catalana d’Herpetologia i especialment als afeccionats amb empenta que vulguin tirar endavant un projecte interessant pel qual no tenen finançament.
D’entre totes les propostes presentades una serà seleccionada pel comitè BECA
SOCCATHERP establert per la junta de la Societat Catalana d’Herpetologia que
deliberarà sobre tots els projectes presentats i decidirà en un termini aproximat d’un mes. El treball, que pot estar ja iniciat abans de la sol·licitud de la beca, haurà de lliurar-se en el termini d’un any natural a partir del moment de la notificació. El pagament constarà de dues fases: fins al 75% (525€) a l’inici del projecte i 25% (175€) que es faran efectius un cop s’hagi entregat la memòria final del projecte, que consistirà en un article on es presentin els resultats del treball i que serà publicat al Butlletí de la SCH. El beneficiari també es compromet a presentar els resultats de l’estudi a les properes Jornades de la SCH o en una conferència a la seu de la SCH.

Bases per optar a la beca herpetològica SOCCATHERP – 2012.
Heu d’enviar les dades personals i la descripció de la vostra proposta de treball a: sch@soccatherp.org

S’ha prorrogat la data de recepció fins l’1 de juny de 2012.    

Dades personals de la/es persona/es que opta/en a la beca:

Nom i cognoms de l’aplicant:
DNI/NIF/NIE:
Adreça postal:
Adreça electrònica:
Telèfon de contacte:

Descripció de la proposta de treball:
La proposta ha d’estar escrita en Català, Castellà o Anglès i ha de constar d’un màxim de
6 pàgines (lletra de mida 12 a espai simple) i ha de seguir el següent format:
1.- Títol suggerit.
2.- Breu resum (màxim 250 paraules).
3.- Introducció al tema d’estudi o/i antecedents (en el cas d’un estudi ja iniciat).
4.- Objectius i finalitat.
5.- Material i mètodes.
6.- Bibliografia.
7.- Pressupost argumentat.