QUÈ ÉS la custòdia del territori?

La custòdia del territori és una estratègia per implicar persones propietàries i usuàries de terres en la conservació de la natura i el paisatge, amb el suport d’una gran diversitat d’agents de la societat civil. A través d’acords voluntaris entre els propietaris i usuaris de finques, i les entitats de custòdia, es pretenen mantenir o restaurar els valors relacionats amb la naturalesa i el paisatge.


brots blaus

La Societat Catalana d’Herpetologia som una entitat custòdia membre de la Xarxa de Conservació de la Natura (XCN). El nostre projecte s’anomena Brots Blaus i cerca revertir el declivi que pateixen els punts d’aigua continentals, especialment les basses temporals mediterrànies (Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari o HICP per la Directiva Hàbitats), i la seva fauna i flora associada, amb els amfibis com a grup paraigua.


OBJECTIUS

  • Garantir el bon estat dels ecosistemes aquàtics continentals, tot tenint presents els seus hàbitats circumdants, necessari per tal que compleixin el seu paper com a reservori de biodiversitat i siguin útils quant a serveis ecosistèmics.
  • Incrementar el coneixement sobre la fauna, especialment d’amfibis, i flora, i el medi físic.
  • Conscienciar als propietaris dels valors naturals i culturals de la finca, sigui a nivell actual o potencial, i per tant de la necessitat d’una gestió adequada.
  • Implicar a la societat mitjançant l’educació ambiental i el voluntariat.
  • Formalització de nous acords de custòdia i suport als propietaris.

CRITERIS de selecció de finques

A l’hora d’escollir quines finques custodiem, tenim en compte una sèrie de criteris bàsics. El primer de tot té a veure amb la conservació d’espècies amenaçades, sigui en l’àmbit català o local. És important prioritzar aquelles finques que acullen espècies o hàbitats únics.

El segon té a veure amb l’impacte que pot tenir aquella finca pel que fa a la sensibilització ambiental vers els visitants de l’espai. Un espai amb espècies relativament comunes, però altament freqüentat ens pot donar eines per incidir en un nombre major de gent, per exemple pel que fa a la importància ecosistemica dels amfibis, a la gravetat dels efectes de la introducció d’espècies al·lòctones, etc.

El tercer té a veure amb les facilitats operatives i/o logístiques que té una determinada finca, que ens faciliten la feina a l’hora d’establir l’acord o bé dur-hi a terme accions de conservació. Per exemple, els contractes amb actors privats solen ser més ràpid i àgils que amb els actors públics.

Un dels elements claus de la custòdia, a més, és la interacció entre diferents actors (entitats, empreses privades, organismes públics, etc.) que en altres sectors rarament es dóna. En aquest sentit, la SCH es proposa treballar conjuntament a actors que vulguin millorar la biodiversitat des d’un punt de vista altruista, allunyant-nos de projectes on la custòdia pugui ser una via per treure un profit directe per l’actor interessat. Seguint els 3 criteris abans esmentat i aquest darrer apunt, la SCH cerca finques en custòdia on el benefici per amfibis i rèptils sigui màxim.


àMBIT D’ACTUACIÓ

Segons el Manual d’Interpretació de la Cartografia dels Hàbitats de Catalunya editat per la Generalitat de Catalunya, tant les basses i estanyols de terra baixa de nivell fluctuant o temporer (codi 22b), com els estanys (i embassaments) de terra baixa i de l’estatge montà (22c), presenten una distribució generalitzada. Tot i això, el primer tipus d’hàbitat es considera que ocupa tan sols unes 90 ha i el segon unes 8.700 ha, per tant la suma d’ambdós no representa més del 0,3% de la superfície total del territori. Amb el qual, tot i tindre una potencialitat geogràfica molt gran, la realitat és que d’ambients temporanis o permanents d’aigües dolces de qualitat en queden poques mostres al nostre país. Lligat a això, cal recordar que els amfibis, tot i estar distribuïts àmpliament pel territori, degut a la seva fase aquàtica larvària resten totalment lligats al manteniment i la sort dels seus punts de reproducció, entre els quals s’hi troben els que acabem de comentar. Per aquesta raó, i degut a que la Societat Catalana d’Herpetologia té socis i sòcies distribuïdes per tot el territori, la localització geogràfica del projecte no es limita a una àrea geogràfica concreta sinó a una xarxa d’espais distribuïts per tot el país, sempre i quan siguin espais susceptibles d’acollir els hàbitats esmenats i poblacions d’amfibis.

Els hàbitats objecte de custòdia es distribueixen puntualment per tota Catalunya, i molts d’ells es troben a inclosos o molt propers al sistema d’espais naturals protegits, sigui a àrees incloses a la Xarxa Natura 2000 (Zones Especials de Conservació (ZEC) i Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)), Espais Naturals de Protecció Especial (ENPEs: Parc Natural, Parc Nacional, Parc Natural d’Interès Nacional, Reserva Natural Integral, Reserva Natural Parcial, Reserva Natural de Fauna Salvatge i Zona Perifèrica de Protecció) o altres àrees incloses al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) .


Cliqueu a sobre del mapa per conèixer la majoria de les finques!

ALTRES DOCUMENTS

A més a més, dins del projecte de custòdia hem desenvolupat alguns documents que ens ajuden en el mateix. Podeu consultar-los i descarregar-los lliurement a continuació:QUÈ ÉS LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI?


Amb el suport de: