INFORMACIÓ DE PARTIDA
Municipi___Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental)
Superfície0,75 ha
Superfície dins XN20000,75 ha
Altres figures de protecció
Tipus de propietariPrivat
Vigència del contracte2021-2026
Espècies d’amfibis presents
Espècies d’amfibis potencialsTòtil, salamandra, tritó verd, gripau comú, granoteta de punts
Altres espècies amb interèsVidriol

Valors naturals

El paratge de la Font del Ca es troba en una major finca forestal, situada al bell mig de l’Espai d’Interès Natural del Parc de la Serralada Litoral. La seva naturalesa geològica és àcida, formada bàsicament per sauló i diversos compostos de roques metamòrfiques, que generen uns terrenys sorrencs però fèrtils. En l’àmbit forestal trobem un bosc força divers format principalment per alzinar a les obagues, i de pi blanc a la solana. En les zones adjacents trobem també matollars mediterranis, producte d’incendis més menys recents. A les zones més humides, que se situen a les lleres dels torrents temporals sobrem espècies típiques d’ambients més frescals, com avellaners, blades, freixes de fulla petita, entre d’altres.

Específicament, el paratge en custòdia compta amb 3 zones diferenciades: les feixes, la font i el torrent, on trobem una antiga bassa de reg, principal element d’interès a la finca. Aquesta antiga bassa de reg estava, antigament, presumptament alimentada per una surgència superficial que hi ha a la llera del torrent, pocs metres amunt. La pèrdua d’impermeabilització i la manca de manteniment de la surgència han portat a la inutilització del punt d’aigua com a punt d’interès per a fauna i flora aquàtica, així com gairebé al total assecament de la pròpia font del Ca, segurament alimentada per la mateixa veta d’aigua. Les esmentades feixes són d’elevat interès, en tant que espais oberts en una zona purament forestal. Aquestes zones de vegetació herbàcia esdevenen claus, sobretot per insectes i per l’herpetofauna (amfibis i rèptils).

Aquesta antiga bassa és d’elevat interès naturalístic, en tant que és un dels pocs punts de l’àmbit que pot presentar aigües permanents durant tot l’any. És d’especial rellevància per la seva posició geogràfica, ja que se situa molt a prop de l’únic punt de reproducció del tritó verd a la zona meridional del Parc de la Serralada Litoral. Aquest punt de reproducció és fruit del projecte de reintroducció d’aquesta espècie al Parc, projecte iniciat per la SCH el 2010 i que segueix en curs durant el 2021. Així doncs, la recuperació de l’àmbit de la font de Ca pot esdevenir clau per la recuperació del tritó verd al Parc.


Valors socioculturals

La Font del Ca és una de les moltes fonts que trobem al terme municipal de Santa Maria de Martorelles, segurament amb més d’un segle d’antiguitat. Antigament la surgència que alimentava la font també proporcionava aigua a una petita bassa de reg que probablement servia per abastar d’aigua les feixes que trobem davant de la font, delimitades per dos murs de pedra seca força ben conservats.

Actualment trobem una taula de pícnic a la feixa superior, que dóna peu a utilitzar l’àmbit com a zona de repòs per a passejants.


REPTE DE CONSERVACIÓ

L’objectiu principal de la gestió en custòdia de la finca és la conservació de la biodiversitat de la finca, potenciant especialment la comunitat d’amfibis. Les diferents actuacions s’engloben en els següents objectius:

  • Restauració de la bassa de la font del Ca: impermeabilització de la cubeta de la bassa, arranjament de la surgència i aclarida selectiva de la vegetació arbòria del voltant per tal d’afavorir la presència de plantes aquàtiques a la bassa.
  • Prats i feixes: manteniment regular de les feixes herbàcies, amb 1 o 2 dallades anual i augment de la diversitat florística dels prats mitjançant la sembra de plantes autòctones de l’àmbit.
  • Foment de la fauna: instal·lació de caixes refugi per a quiròpters, restauració i creació de murs de pedra seca.
  • Foment del voluntariat ambiental: establiment d’un grup de persones voluntàries que s’encarreguin de la gestió diària de l’àmbit custòdiat, en una col·laboració contínua amb el Grup Naturalista la Bassassa i l’òrgan gestor del Parc de la Serralada Litoral.
FOTOGRAFIES
AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Galeria FotogrÀFICA

Si vols fer voluntariat a la Font del Ca escriu-nos un correu electrònic a sch@soccatherp.org o segueix les crides de voluntariat a voluntariatambiental.cat!