Durada:

2017 – 2018

Objectius:

1. Comprovar la possible presència, prevalença i incidència de la quitridiomicosi en les comunitats d’amfibis del Massís de les Gavarres mitjançant un treball de camp intens, recol·lecció de mostres i posteriors anàlisis de laboratori.

2. Prioritzar les mostres dels exemplars recent metamorfosats o adults, trobats morts, per comprovar la possible incidència de la malaltia a l’àrea d’estudi.

3. Crear una xarxa de treball amb el cos d’agents rurals per estar al cas de qualsevol episodi de mortalitat d’amfibis durant el projecte i en el futur.

4. Recol·lectar mostres d’un màxim de 50 individus a cadascun dels punts de mostreig proposats, per detectar presència/absència del fong.

5. Escollir dos dels punts de mostreig que hagin donat positiu per quitridi i estudiar la prevalença de la malaltia recol·lectant 20 mostres de l’espècie més susceptible a la malaltia.

6. Elaborar un mapa de distribució interactiu del fong a l’EIN “Massís de les Gavarres”.

Àrea geogràfica:

Massís de les Gavarres i entorns. Comarques de La Selva, el Gironès i el Baix Empordà.

Descripció del projecte:

Els amfibis són un grup de vertebrats amenaçat a escala global, fet que provoca un interès creixent en la seva conservació. Una de les amenaces més greus que pateixen actualment, a banda de la pèrdua d’hàbitat, és l’afectació de les malalties emergents com la quitridiomicosi, la ranavirosi i altres malalties emergents poc estudiades com les causades per protists anomenats dermocistidis.

La detecció al 1997 d’una mortalitat massiva d’amfibis al Parc Natural de Peñalara (Sierra de Guadarrama, Madrid) va obrir una línia d’investigació per a descobrir quin era l’agent causant de la mort de milers d’amfibis en aquest indret. Les mostres extretes als animals morts i moribunds van ajudar a determinar que es tractava d’un fong quítrid al 1998. Finalment, Longcore et al., 1999, van poder descriure una nova espècie per a la ciència, el quitridiomicet Batrachochytrium dendrobatidis (Bd).

Aquest projecte ha permès disposar d’un major coneixement sobre les malalties emergents a la comunitat d’amfibis del Massís de les Gavarres. S’ha conegut a quines espècies d’amfibis està present Bd, la seva prevalença en el tòtil (Alytes obstetricans) en diferents estacions de l’any i la incidència de la quitridiomicosi al Massís.

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha comptat amb la col·laboració del CRARC, el Servei d’histopatologia de la UAB, el laboratori alemany LABOKLIN i el laboratori de malalties emergents d’amfibis del MNCN-CSIC, amb la participació del Cos d’Agents Rurals i el suport econòmic del Consorci de les Gavarres.

Altres entitats participants en el projecte:

consorci

Agents_Rurals.svg

Finançament:

consorci

XXVIIè PREMI JOAN XIRGO (2017), atorgat a la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH)

Responsable:

Iago Pérez Novo,    iagoperez@soccatherp.org

Imatges: