portadabulleti24web

 

SUMARI

Amplexo intergenérico entre Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) y Pleurodeles waltl Michahelles, 1830 – Sebastián GÓMEZ RAMÍREZy Pablo TOSCANO DÍAZ-GALIANO: 7-8pp.

Una nova cita de Testudo graeca Linnaeus, 1758 reproductora al Massís del Montnegre (Vallès Oriental) – Oscar J. ARRIBAS i Xavier RIVERA: 9-11pp.

Hemipenial morphology and microornamentation in Iberolacerta Arribas, 1997 (Squamata: Lacertidae) – Oscar J. ARRIBAS: 12-23pp.

Nova troballa d’una població de gripau d’esperons Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) a la serra de Collserola – Joan MALUQUER-MARGALEF i  Alejandro GARCÍA-SALMERÓN: 25-28pp.

Oteroi/oteroorum and raffonei/raffoneae: The difference between grammatical correctness and validity in Zoological Nomenclature – Oscar J. ARRIBAS: 29-32pp.

Pseudemys  rubriventris  (Le Conté, 1830) en un parque urbano de Barcelona. Primera cita en la península Ibérica – Oscar J. ARRIBAS: 33-35pp.

 Troballa de Trachemys scripta (Schoepff, 1792) en aigua de mar: supervivència i capacitat de dispersió ultramarina – Oscar J. ARRIBAS  i  David RODÈS: 36-38pp.

On the presence of Lataste’s viper Vipera latastei Boscá, 1878 in the Central Rif, Morocco – David DONAIRE, Boris KLUSMEYER, Michael J. JOWERS: 39-41pp.

Troballa i recaptura d’una granota de Graf Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler et Tunner, 1995) a la serra del Montsià. Dades de manteniment del patró i de longevitat – Daniel FERNANDEZ-GUIBERTEAU, Neus OROMI, Laia PÉREZ-SORRIBES i Xavier RIVERA: 42-48pp.

Nova localització de Podarcis muralis (Laurenti, 1768) al riu Tordera (Vallès Oriental, Catalunya) – Daniel FERNANDEZ-GUIBERTEAU, Laia PÉREZ-SORRIBES, Alejandro GARCÍA-SALMERÓN, Fernando LORAS i Josep María MOMPART: 49-53pp.

Mortalidad de Pelophylax perezi asociada a la depredación de Gryllotalpa gryllotalpa – Martiño CABANA: 54-56pp.

Nova població de Calotriton asper (Dugès, 1852) al riu Boix – Joan MALUQUER-MARGALEF: 57-62pp.

A case of extreme bloating in western spadefoot toads (Pelobates cultripes) from northern Portugal – Ana FERREIRA and Gonçalo M. ROSA: 63-65pp.

Noves aportacions en la distribució de Batrachochytrium dendrobatidis a Catalunya – Mònica MIRAS, Daniel FERNANDEZ-GUIBERTEAU, Xavier GARCIA, Ferran BARGALLÓ, Andrea ESPUNY, Oriol BAENA, Alejandro GARCÍA i Joan MALUQUER-MARGALEF : 66-72pp.

Sumari del Vol. 24; Normes de publicació i crèdits: 73-76pp.