Durada:

2010 – …

Objectius:

  1. Revertir els efectes dels factors que han fet perdre els punts de reproducció de l’espècie.

  2. Aprofitar el nombre limitat però rellevant de punts d’aigua en condicions d’idoneïtat suficient on poder reforçar o bé establir noves poblacions de tritó verd, en l’àmbit de la seva distribució pretèrita coneguda i/o documentada.

  3. Establir metapoblacions a localitats on hi van haver poblacions, actualment ja extingides, tot valorant la seva potencial colonització d’altres indrets òptims.

  4. Donar una segona oportunitat rescatant aquelles larves en punts d’aigua amb risc immediat de dessecació.

  5. Lluitar contra la tendència de disminució poblacional que pateix l’espècie a als Parcs Naturals.

Àrea geogràfica:

Parc de la Serralada Marina i Litoral.

Descripció del projecte:

El tritó verd, es distribueix per part del territori francès i pel quadrant nordoccidental ibèric, des del Sistema Central fins al Cantàbric i des de la costa gallega fins a l’Aragó occidental. A Catalunya té dues àrees de distribució disjuntes, una es troba al nord-est del Principat, trobant-se el seu límit meridional a les serralades de Marina i Litoral, mentre que l’altra àrea es troba a les Terres de l’Ebre.

A Catalunya, les poblacions del litoral central català i rodalies (el Maresme o el Vallès, principalment), són les que probablement es troben en una situació més precària. D’altra banda, les citacions del tritó verd al Montnegre, Corredor i serralada Litoral, van rarificant-se progressivament d’est a oest, i de nord a sud, fins al punt que la major part de les poblacions més meridionals conegudes vint anys enrere es donen per desaparegudes.

A l’inici del present projecte, l’any 2010, només restava, amb seguretat, una població reproductora a tota la serralada Litoral. Actualment, després de 10 anys de projecte, tenim 5 localitats amb presència de tritó verd, dues d’elles sense intervenció externa (de les quals només una regularment reproductora), i 3 més creades i/o recuperades a partir d’aquest projecte, en una de les quals (la primera o més antiga) ja s’havia evidenciat la reproducció des del 2015, mentre que les altres dues, per trobar-se dins de finques privades, no s’havien fet controls sistemàtics fins el 2017, havent-se evidenciat la reproducció del tritó verd en totes elles.

Altres entitats participants en el projecte:

Cap

Finançament:

Responsables:

Joan Maluquer Margalef  jmaluquer@soccatherp.org

Alejandro García Salmerón    alejandrogsalmeron@soccatherp.org

Imatges: