Durada:

2016 – …

Objectius:

  1. Mirar presència/absència de les diferents espècies d’amfibis en els diferents punts d’aigua arranjats o de nova construcció i gestionats per ASG.
  2. Estudiar si es produeix reclutament i estimar el nombre de postes i/o bé capgrossos observats en les diferents visites.
  3. Fer un seguiment de l’hidroperiode de les diferents basses al llarg de l’any i analitzar si el procés de recàrrega natural és suficient per al desenvolupament larvari complet de les espècies d’amfibis que les utilitzen o que, potencialment, podrien utilitzar-les.
  4. Anotar les característiques de cada bassa i el seu entorn, incloses cobertures vegetals terrestres i aquàtiques (si n’hi ha), usos del sòl immediats, qualitat de l’aigua (terbolesa, macroinvertebrats, etc.) i presència i abundància de depredadors (Odonats, Heteròpters, Ditíscids), entre d’altres.
  5. Anotar la presència d’ocells i mamífers que facin ús actiu de la bassa i/o que s’hagin observat en les seves immediacions.
  6. Avaluar la idoneïtat de les diferents basses existents i les noves que es preveu d’executar i assessorar en la seva millora, ja sigui en les dimensions i altres característiques de disseny de la pròpia bassa, bé el seu l’entorn o bé les fonts per garantir-ne una recàrrega natural suficient.

Àrea geogràfica:

Plana de Lleida. Comarques del Segrià, Segarra, Garrigues, Urgell i Noguera.

Descripció del projecte:

El projecte de regadiu Segarra-Garrigues preveu la transformació en reg (de suport o bé de transformació) d’un total proper a les 70.000 ha de terreny agrícola de les comarques de La Noguera, La Segarra, L’Urgell, El Pla d’Urgell, El Segrià i Les Garrigues, éssent segurament el projecte d’infraestructura més important pel que fa a cost i a incidència territorial que s’hagi fet mai a Catalunya.

El fet que en molt bona part la superfície prevista de posar en regadiu coïncideixi amb zones pseudoestèpiques o de secà d’elevat valor de conservació, especialment per a les aus, va motivar diverses accions jurídiques que van culminar amb la redacció d’un segon estudi d’impacte ambiental (2010) i amb la declaració subsegüent (Acord de Govern 184/2010), a partir de la qual s’han anat executant nombroses mesures compensatòries com ara l’adquisició i, sobretot, arrendament de finques amb valors ambientals, centrats sobretot en les aus estèpiques (pteròclids, gaig blau, xoriguer petit, esparver cendrós, terrerola rogenca, etc.).

Una altra actuació important ha estat l’arranjament i/o naturalització d’antics abeuradors de ramat existents en les zones de major interès o sensibilitat ambiental, i que són claus per als pteròclids durant la temporada de cria i l’estiu. D’altra banda, la construcció de prop d’una quarentena de basses de regulació de gran mida no va poder, malauradament, per les seves característiques i dimensions, ser aprofitada per a actuacions de naturalització.

Així, per compensar aquesta impossibilitat, es va decidir la construcció de petites bassetes, generalment d’obra, impermeabilitzades amb lona de plàstic i amb gunitat, de dimensions mitjanes entorn els 40-50m2, disposades tot sovint en el perímetre de les grans basses reguladores (dins dels terrenys adquirits per ASG), però també en parcel·les adquirides o arrendades als seus propietaris per deixar-les com a erms o guarets per tal d’afavorir determinades espècies d’aus. A finals d’any 2019 s’han executat, entre basses d’obra de nova construcció i abeuradors tradicionals arranjats i/o naturalitzat una quarentena d’actuacions.

L’encàrrec formulat per ASG a la Societat Catalana d’Herpetologia s’inscriu en la voluntat de conèixer l’ús i l’efectivitat que fan els amfibis, i secundàriament la resta de la fauna vertebrada, dels punts d’aigua creats i/o gestionats per ASG.

El seguiment de les bassetes ha seguit un protocol, pel que fa a la periodicitat del mostratge, metodologia i mesures de bioseguretat, i també pel que fa a la presa de dades, tot seguint una fitxa protocolitzada.

Altres entitats participants en el projecte:

Cap.

Finançament:

Responsables:

Joan Maluquer Margalef

Joan Ferrer Riu

Imatges: