Durada:

2017 – …

Objectius:

  1. Identificar, amb l’ajut del personal tècnic i guarderia del Parc, basses existents o recentment desaparegudes que, per les seves característiques (dimensions, higroperiode, localització, etc.) allotgin, hagin allotjat o tinguin un potencial d’allotjar poblacions de diverses espècies d’amfibis.
  2. Caracteritzar cadascun dels punts d’aigua així com d’espècies d’amfibis, dels macroinvertebrats més significatius i també de peixos, crancs i altres espècies al·lòctones que eventualment poblin la bassa.
  3. Proposar mesures de millora per tal d’incrementar o millorar el potencial de les diverses basses per acollir un major nombre d’espècies i efectius d’amfibis.
  4. Plantejar, eventualment,  l’arranjament més o menys integral de basses que hagin perdut la seva capacitat per retenir un volum d’aigua durant un període mínim suficient o bé que s’hagin, d’una manera o altra, malmès.
  5. Descobrir altres punts susceptibles d’acollir poblacions d’amfibis i incrementar el nostre coneixement sobre la seva distribució.

Àrea geogràfica:

Parc Natural de Collserola i zona d’influència. Municipis de Barcelona, Sant Cugat, El Papiol, Molins de Rei, Sant Just Desvern i Esplugues.

Descripció del projecte:

El Parc Natural de la Serra de Collserola té una mancança important de punts d’aigua permanents o semi-permanents capaços d’acollir una mostra representativa de les espècies d’amfibis presents a la serra de Collserola. A més, varis dels punts a priori més favorables tenen problemes diversos (estanqueïtat, presència de peixos al·lòctons, etc.).

Per tot plegat s’imposa valorar la situació actual i potencialitats (amb propostes de millores i/o arranjaments, si s’escau) dels principals punts d’aigua permanents o semi-permanents estesos per la serralada de Collserola, per tal de procurar garantir la pervivència del màxim nombre d’espècies d’amfibis (i de fauna invertebrada aquàtica) amb un nombre d’efectius suficients i una repartició territorial el més extensa possible.

Les basses i punts d’aigua objecte de seguiment han estat: Basses de la Torre de Santa Margarida, Bassa de Can Balasch; Basses del Papiol (argilera); Bassa de Can Calopa; Basses de Can Coll; Bassa de Can Planes; Basses de la pedrera de Santa Creu d’Olorda; Bassa de Llars Mundet;  Bassa de la font de la Marquesa; Bassa de Can Garam.

Per altra banda, deguda la manca de dades sobre la distribució de les espècies a la serra, existeix la motivació d’ampliar els nostres coneixements al respecte (a més d’una possible modificació dels principals punts d’aigua a seguir en un futur). Per tant, cada curs es presenta també una relació de noves zones i punts d’elevat interès batracològic al llarg de tot el territori que comprèn el Parc Natural, molts d’ells desconeguts fins el moment.

Altres entitats participants en el projecte:

Cap

Finançament:

9814460009

Responsables:

Joan Maluquer Margalef      jmaluquer@soccatherp.org

Alejandro García Salmerón   alejandrogsalmeron@soccatherp.org

Jordi Roca Burón    jordiroca@soccatherp.org

Imatges: