Durada:

1998 – …

Objectius:

  1. Realitzar un inventari anual dels amfibis del pantà.
  2.  Realitzar un inventari anual dels macroinvertebrats aquàtics, fanerògames aquàtiques i algues del pantà.
  3. Realitzar un inventari anual de la fauna aquàtica invasora del pantà.
  4. Estimar l’estat poblacional de la batracofauna en comparació amb els registres passats i valorar l’efectivitat de les actuacions del Parc Natural de la Serra de Collserola per garantir la seva pervivència.
  5. Relacionar els paràmetres biològics de qualitat del medi i la presència de les diverses espècies, incloent-hi les al·lòctones de peixos i crustacis.
  6. Valorar possibles punts a millorar que afavoreixin a la conservació de la fauna autòctona del pantà.

Àrea geogràfica:

Parc Natural de la Serra de Collserola. Pantà de Vallvidrera.

Descripció del projecte:

D’ençà de la restauració del pantà de Vallvidrera, l’any 1998, que s’han vingut produint canvis en la composició faunística de la batracofauna del pantà de Vallvidrera, fruit de dinàmiques diverses, en part naturals o fruit de la colonització natural, i en bona part també influïdes o determinades per factors antròpics, com ara els alliberaments sovintejats de gambúsies i altres depredadors (crancs americans, tortugues de Florida, etc.), que han afectat la dinàmica de les poblacions amfíbies. També el fort increment dels senglars en aquest àrea resulta un factor negatiu pels amfibis.

Tal i com s’ha vist en el seguiment realitzat l’any 2017, els buidatges successius del pantà han influït de manera notabilíssima en la davallada de les espècies al·lòctones de peixos i cranc americà, i possiblement també d’anàtides i flora aquàtica. Així, hem pogut evidenciar una reproducció força exitosa de reineta (Hyla meridionalis), força moderada de gripauet (Pelodytes punctatus) i fins i tot del gripau comú (Bufo spinosus), que feia gairebé dos decennis que no s’havia constatat la seva reproducció al pantà. Per contra, malgrat la recuperació d’efectius, no s’ha pogut constatar la reproducció de les dues espècies de granota verda (Pelophylax perezi i P.kl. grafi), potser afectades pel període de dessecació del vas del pantà.

El principal objectiu d’aquest projecte és continuar fent el seguiment de la població d’amfibis que anualment ha fet la SCH, i alhora fer un seguiment més acurat de la fauna invertebrada indicadora i del recobriment de fanerògames aquàtiques i algues, per poder relacionar una mica els paràmetres biològics de qualitat del medi i la presència de les diverses espècies, incloent-hi les al·lòctones de peixos i crustacis.

Altres entitats participants en el projecte:

Cap

Finançament:

9814460009

Responsables:

Joan Maluquer Margalef     jmaluquer@soccatherp.org

Alejandro García Salmerón    alejandrogsalmeron@soccatherp.org

Imatges: