Durada:

2016 – …

Objectius:

  1. Mirar presència/absència de Pelobates cultripes als punts on està citat.

  2. Mirar densitat de larves als punts de mostreig (IDL).

  3. Omplir fitxa de caracterització de basses per a saber com són les basses i l’hàbitat terrestre que selecciona Pelobates.

  4. Detectar possibles problemàtiques de les poblacions actuals (manca d’hàbitat, contaminació, espècies invasores, …).

  5. Buscar punts d’aigua propers als punts de reproducció actuals, contactar amb propietaris i sensibilitzar-los.

Àrea geogràfica:

Pla de la Selva. Comarques de la Selva i el Gironès.

Descripció del projecte:

Aquest projecte pretén estudiar l’estat de conservació del gripau d’esperons (Pelobates cultripes) al Pla de la Selva. L’espècie en qüestió està catalogada com a “quasi amenaçada” (NT) per la UICN, i és una de les 175 espècies en categoria “vulnerable” (VU) en el decret encara no aprovat del Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya.

Amb aquest projecte es vol prospectar l’àrea d’estudi a mig/llarg termini per tal de conèixer millor les poblacions exixtents. Amb aquestes dades es pretén generar arguments per protegir i poder redactar plans de conservació de l’espècie i els seus hàbitats en un futur.

Es mostregen més de 50 punts d’aigua on l’espècie és present o ha estat present anys enrere, es caracteritza l’hàbitat aquàtic i terrestre circumdant i s’apunten les espècies acompanyants a cada punt d’aigua.

Altres entitats participants en el projecte:

Només participa la Societat Catalana d’Herpetologia

Finançament:

De moment no disposa de finançament extern a l’entitat

Responsable:

Iago Pérez Novo       iagoperez@soccatherp.org

imatges: